Jump to content (skip navigation)
 
 

RODO

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonej działalności jest Paulina Paks   prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „PAX” P.P.H.U. Paulina Paks z siedzibą w Jarocinie (63-200), ul. Mickiewicza 6  (dalej jako ADO), (dalej „My” lub „Administrator”).

 

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danychmożna się z nami skontaktować milowo: jarocin@yamahaszkola.pl  lub Dane osobowe, „PAX” P.P.H.U. Paulina Paks, ul. Mickiewicza 6, 63-200 Jarocin.

 

Skąd mamy Pani/Pana dane?

 

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w związku z prowadzoną przez nas działalnością, czyli zostały nam one udostępnione na mocy zawartej umowy.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora?

 

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej między nami umowy,
a także do kontaktowania się z Panią / Panem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

 

Jeśli się Pani/Pan na to zgodzi, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu:

 

 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach innych, niż realizacja umowy, może Pani/Pan wycofać
w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją Pani/Pan wyraził/-a. Oświadczenie o wycofaniu zgodny może Pani/Pani przesłać na adres korespondencyjny Administratora bądź mailowy podany powyżej.

 

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?

 

Tak, ponieważ jest to niezbędne do realizacji zawartej między nami umowy.

Wymagamy też podania przez Panią/Pana danych osobowych na formularzach służących do zgłoszeń uczestnictwa
w organizowanych przez nas wydarzeniach.

Zakres zbieranych przez nas danych jest określony w regulaminach wydarzeń i zależy on od jego charakteru.

 

Poza podawaniem danych wynikających z przepisów prawa czy umowy, podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne.

 

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec administratora w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie następujących Pani/Pana praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj.:

Z uprawnień tych może Pani / Pan skorzystać, gdy:

• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważy Pani/ Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Pani / Pana dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez nas; cofnie Pani/Pan swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych; Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe –

Może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość

tych danych; Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie Pani/Pan chciał/a, aby zostały usunięte; Pani/Pana dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Pani/Panu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody lub zawartej z Panią/Panem umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 860 70 86

Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:

ü  doręczania korespondencji

ü  świadczenia usług archiwizacyjnych

ü  obsługi hostingowej

ü  obsługi IT

 

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

 

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas trwania umowy, a także po jej zakończeniu

w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych.

 
Początek strony